Regulamin

regulamin uczestnika zajęć tanecznych oraz zajęć uzupełniających (KLASYKA, AKROBATYKA)

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Szkołę Tańca RoArte Dance Theatre, dalej zwaną Organizatorem, jest równoznaczna z przyjęciem do wiadomości, zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania poniższego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy także ich prawnych opiekunów.

 2. Organizator prowadzi działalność edukacyjną i artystyczną.

 3. Uczestnikami zajęć  mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu, zostały wpisane w system on-line (podały odpowiednie dane) oraz  dokonały stosownej opłaty.

 4. Uczestnicy zajęć dokonują opłaty za uczestnictwo w zajęciach, które reguluje cennik.

 5. Organizator nie zwraca wniesionych wpłat, chyba, że zaistnieją okoliczności uniemożliwiające ich przeprowadzenie lub odrobienie.

 6. Cykl zajęć odbywa się od września do czerwca kolejnego roku z wyłączeniem dni wolnych od zajęć szkolnych tj. dni ustawowo wolne, ferie zimowe i świąteczne, przerwa majowa itp.

 7. Organizator nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków (dzieci, które zostały objęte ubezpieczeniem zbiorowym w szkole są chronione przez cały czas).

 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć pozostawione na terenie Szkoły Tańca RoArte Dance Theatre.

 9. Przed wejściem na salę taneczną obowiązuje zmiana obuwia. Uczestnicy zajęć tanecznych powinni mieć na sobie buty czyste i nieniszczące parkietu, baletki, skarpetki antypoślizgowe lub bezpalcówki (obuwie adekwatne do formy tańca). Instruktor ma prawo do nie wpuszczenia na salę osób w obuwiu brudzącym bądź niszczącym parkiet.

 10. Zabrania się przebywania uczestników w sali tanecznej bez wiedzy i zgody instruktora. Przebywając na sali należy bezwzględnie podporządkować się poleceniom instruktora.

 11. Za szkody powstałe w wyniku niezastosowania się do poleceń instruktora, odpowiedzialność ponosi uczestnik/prawny opiekun.

 12. Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez wiedzy i zgody instruktora.

 13. Rodzic lub opiekun prawny jest odpowiedzialny za przyprowadzenie dziecka na zajęcia i odbiór z zajęć. Organizator nie zapewnia opieki przed zajęciami i po ich zakończeniu (dotyczy: niepełnoletnich uczestników zajęć). W razie jakiegokolwiek problemu dotyczącego odbioru dziecka z zajęć rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie instruktora i wspólnego z instruktorem ustalenia rozwiązania tak, aby dziecko bezpiecznie dotarło do miejsca zamieszkania.

 14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci pozostawionych bez opieki po zakończeniu zajęć.

 15. Opłaty wnoszone są miesięcznie, z góry do 10 dnia miesiąca. 

 16. Istnieje możliwość opłat z góry za okres dłuższy niż miesiąc.

 17. Opłat należy dokonywać wyłącznie przelewem na konto: KAtelier Katarzyna Kozłowska   25 1050 1517 1000 0092 9869 7401

   (w tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, forma zajęć oraz określenie miesiąca, za który wpłata jest wnoszona). W przypadku innego tytułu przelewu może wystąpić problem z weryfikacją opłaty.

 18. Lekcje indywidualne, lekcje pierwszego tańca ślubnego oraz jednorazowe wejście na zajęcia taneczne - możliwa płatność gotówkowa na miejscu.

 19. Absencja uczestnika zajęć, ani ilość zajęć w danym miesiącu nie ma wpływu na wysokość stałej opłaty za korzystanie z zajęć. 

 20. W przypadku rezygnacji uczestnik zobowiązany jest poinformować o tym fakcie instruktora oraz uiścić opłatę za bieżący miesiąc. W przeciwnym razie opłaty będą dalej naliczane.

 21. Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i w ustalonych godzinach.

 22. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.

 23. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym instruktor poinformuje uczestników.

 24. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym powiadomieniu uczestników.

 25. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie osoby, u których brak jest jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w tego rodzaju zajęciach. Przystępujący do zajęć tym samym oświadcza brak przeciwwskazań i potwierdza stan zdrowia, który umożliwia mu udział w zajęciach tanecznych.

 26. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne przestrzeganie stosownych przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i BHP.

 27. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia, uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do poleceń instruktora prowadzącego.

 28. Organizator rejestruje wybrane zajęcia i występy technikami cyfrowymi - fotograficznymi i video tym samym zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych ze swoją działalnością. Uczestnicy zajęć, decydując się na uczestnictwo w zajęciach, wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie ich danych osobowych, zdjęć i nagrań filmowych z ich udziałem, w celach jw., zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych w tym umieszczania ich wizerunku w relacjach medialnych, na stronie internetowej oraz na portalach społecznościowych.

 29. Organizator nie wyraża zgody na rejestrowanie przebiegu zajęć przez uczestników, a tym samym na publikowanie w mediach społecznościowych zdjęć lub nagrań video wykonanych samodzielnie przez uczestnika zajęć.

 30. Nieprzestrzeganie regulaminu może skutkować skreśleniem z listy uczestników.

 31. Regulamin i cennik może ulec zmianie.

 32. W kwestiach spornych i nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem, decyzja o ich rozstrzygnięciu należy do Organizatora.